Search
× Search

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
image

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

|

สำนักงานอธิการบดี

|

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โครงสร้างการบริหาร ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

                                                                                                                               | ------------------------                                                                

                                                                                                                               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

|งานความร่วมมือกับต่างประเทศงานพิธีการต่างประเทศงานโครงการพิเศษนานาชาติงานประสานงานข่าวและประชาสัมพันธ์งานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์งานสนับสนุนองค์กรเว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

ข่าวสารและความรู้

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2260 3637
E-mail : ird@g.swu.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top