Application Form


Information System

PR SWU

News

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Piedmont International University

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Piedmont International University

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

Academic Calendar