Search
× Search

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ

ชื่อเสียงกว้างไกล ใส่ใจบริการ สื่อสารทั่วทิศ ภารกิจสู่สากล

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และภารกิจหลักด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งการประชาสัมพันธ์ภายใน และการประชาสัมพันธ์ภายนอก อย่างเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปสู่การรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
2. สร้างความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ
3. ประสานและอำนวยความสะดวกด้านต่างประเทศแก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
4. สร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กรที่ล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือทั้งภายในและต่างประเทศ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

ข่าวสารและความรู้

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2260 3637
E-mail : ird@g.swu.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top