Search
× Search

ติดต่อหน่วยงาน

image

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

  • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
    โทร. 0 2260 3637 E-mail : ird@g.swu.ac.th
  • ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคาร PRswu ประตู 1
    โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
    E-mail : pr@g.swu.ac.th

Google Map

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

ข่าวสารและความรู้

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2260 3637
E-mail : ird@g.swu.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top