Search
× Search

ข่าวสาร

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา

Author: Ekarin Somruk/Monday, July 3, 2023/Categories: ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกและรับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลักษณะทุน
1. เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษา ณ Juniata College ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2567)
2. นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับประเทศไทย
3. นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ามัดจำหอพัก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (สำหรับค่ามัดจำหอพัก จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 (ทุกสาขาวิชา)
2. มีผลคะแนนสอบ TOEFL 500 (ITP), 173 (CBT), 61 (IBT), IELTS 5 ขึ้นไป
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.75
4. มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)
6. ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนับสนุนนิสิตตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามและ Study Plan
2. ใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript of Record) จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในคุณสมบัติของผู้สมัคร
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร)

วิธีการสมัครและการสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเอกสารแนบข่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Print

Number of views (24)/Comments (0)

More links

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

ข่าวสารและความรู้

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2260 3637
E-mail : ird@g.swu.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top