ต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว
Pattama Anuin
/ Categories: News

ต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว

ด้วยนางเวียงแก้ว พมมะวง รองอธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา แห่ง สปป. ลาว และผู้บริหาร รวม 5 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน

Previous Article รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับไต้หวัน National Chengchi University
Print
289

x