Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคุณภาพ ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนากายภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  ในวันอังคารที่ 6  มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article งานความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
Next Article ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560
Print
174

x