Pattama Anuin
/ Categories: Scholarship

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ ILLinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนำความรู้ รวมทั้งประสบการณ์กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ILLinois State University ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน รายละเอียดตาม link ด้านล่าง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 02-260-1012, โทรศัพท์ภายใน 15640, 15642

mailรายละเอียดพร้อมใบสมัคร

Previous Article โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
Next Article ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
Print
887

x