Pattama Anuin
/ Categories: News

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 หลักสูตร Communicationระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเรียน 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 นี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและ เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นผู้สอนในครั้งนี้ด้วย

Previous Article ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560
Next Article โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
Print
303

x