ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560
Pattama Anuin
/ Categories: News

ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดการประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้แทนผู้ประสานงานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรม แนวทางการพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ และประสบการณ์การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ

Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย
Next Article โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560
Print
335

x