Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Ms.Misato  Tani, Academic Section และ Ms.Shiho  Tanaka, Student Affair Office, Faculty of Education จาก Yamaguchi  University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มศว โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน และดูการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นางสาวปราณี   บุระคำ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมต้อนรับ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา 8.30 – 17.40 น. ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มศว

ลำดับต่อมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นางสาวปราณี   บุระคำ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการได้นำเจ้าหน้าที่จาก Yamaguchi  University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เข้าชมและศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ คณะมนุษยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ทั้งนี้ นางสาวเนตรดาว ณ พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับ

Previous Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศไอร์แลนด์
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเยอรมนี
Print
415

x