Pattama Anuin
/ Categories: News

ความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย

ด้วย Irwan Kinun M. Kom, President, STMIK Jayanusa, Republic of Indonesia พร้อมด้วย คณาจารย์และนิสิต รวม 10 คน เดินทางมาเจรจาความมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยมี อาจารย์ ดร.  ปรวัน แพทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะผู้บริหารของวิทยาลัย  เข้าร่วมเจรจา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยสรุปสาระสำคัญของการเจรจาความร่วมมือดังนี้        

  1. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมและ STMIK Jayanusa มีความประสงค์จะทำสัญญาความร่วมมือในระดับคณะ เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
  2. การร่วมมือในการแลกเปลี่ยน นิสิต อาจารย์ และบุคลากร
  3. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน
Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเยอรมนี
Next Article รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
Print
472

x