รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
Pattama Anuin
/ Categories: Scholarship

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559

            ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการกับ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยน เพื่อศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) นิสิตจะได้ศึกษาในรายวิชาที่หลากหลาย ศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 คน เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ Juniata College ระยะเวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(Spring Semester 2017) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดและใบสมัคร

Previous Article ความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย
Next Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศไอร์แลนด์
Print
794

x