ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา
Pattama Anuin
/ Categories: News

ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา

Mr. Terry McParland, Manager, Education in Ireland และ Mr. Cormac Kavanagh, Education Consultant, Embassy of Ireland, Malaysia เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และรองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ชั้น 2 อาคารประสานมิตร ทั้งนี้ Mr.Terry McParlandจะนำตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไอร์แลนด์มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในเดือนกันยายน 2559 ต่อไป

Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้
Next Article ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา
Print
403

x