Japan Scholarship 2019

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 ทุน ให้แก่นิสิตในสังกัดทราบ ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้และให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มีลายเซนต์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร ผ่านคณะต้นสังกัดไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014

yes รายละเอียด - ใบสมัคร

 

AmCham Scholarship 2019

ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
3.มีความประพฤติดี
4.ขณะขอทุนผู้รับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น เช่นหลักสูตร 
4 ปี ขอรับทุนได้ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 และหลักสูตร 5 ปี ขอรับทุนได้ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้น
5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
6.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่สละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชนี นพจิราพงษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-260-1012 นิสิตที่สนใจสมัครทุนนี้โปรดยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและคณะทำบันทึกเสนอชื่อนิสิตและใบสมัครพร้อมกับเอกสารมายัง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ดาวโหลด : เอกสารเพิ่มเติม

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 2562

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตในสังกัดทราบ ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้และให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่มีลายเซนต์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร ผ่านคณะต้นสังกัดไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014

 รายละเอียดประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา2562

 ใบสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

..................................................................................................................................................................................

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจนสำเร็จการศึกษา 
คุณสมบัติ
1.นิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หากเป็นนิสิตที่ศึกษาหลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 
2.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
3.ผลการเรียนตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
4.มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป (เกรดไม่ต่ำกว่า B)
5.มีความประพฤติดี
6.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว
7.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
8.ผู้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่กำหนด หรือดีขึ้น จนสำเร็จการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชนี นพจิราพงษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-260-1012 นิสิตที่สนใจสมัครทุนนี้โปรดยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและคณะทำบันทึกเสนอชื่อนิสิตและใบสมัครพร้อมกับเอกสารมายัง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

Application Form

..................................................................................................................................................................................

โครงการรับสมัครนิสิตทุน JUNIATA COLLEGE ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการกับ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) นิสิตจะได้ศึกษาในรายวิชาที่หลากหลาย ศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรม และสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 คน เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ Juniata College ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Spring semester 2018)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

mailJUNIATA COLLEGE APPLICATIOM FORM

___________________________________________________________________________________________________________________________

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 TitleCategoryModified DateSizeClicks
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน8/7/2017174.45 KB0
รายละเอียด Aoyama Gakuin University จำนวน 5 ทุนรายละเอียดทุน 6/21/2017686.79 KB0
รายละเอียด Asia University จำนวน 1 ทุนรายละเอียดทุน 6/21/2017393.53 KB0
รายละเอียด Daito Bunka Univerity จำนวน 2 ทุนรายละเอียดทุน 6/21/2017425.25 KB0
รายละเอียด Kanazawa University จำนวน 5 ทุนรายละเอียดทุน6/21/2017933.01 KB0
รายละเอียด Kanda University of International Studies จำนวน 1 ทุนรายละเอียดทุน6/21/2017434.04 KB0
รายละเอียด Naruto University of Education จำนวน 2 ทุนรายละเอียดทุน6/21/2017387.55 KB0
รายละเอียด Ryukoku University จำนวน 2 ทุนรายละเอียดทุน6/21/2017587.49 KB0
รายละเอียด Shizuoka University จำนวน 3 ทุนรายละเอียดทุน6/21/2017431.32 KB0
รายละเอียด Tokyo University of Foreign Studies จำนวน 3 ทุนรายละเอียดทุน6/21/2017389.07 KB0
รายละเอียด Yamaguchi University จำนวน 8 ทุนรายละเอียดทุน6/21/2017641.41 KB0

Application form (Admission as an Exchange Student)

              DOWNLOAD 

.................................................................................................................................................................................

       YAMAGUCHI UNIVERSITY FACT SHEET

       Fall (October) and/or Spring (April) of academic year 2017/2018

       yes YAMAGUCHI UNIVERSITY FACT SHEET

         yes APPLICATION  FORMS

       yes APPLYING FOR VISA

update ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 

..................................................................................................................................................................................

 

 

 

      yesรายละเอียดเพิ่มเติม

      yesใบสมัคร

 

 

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

         ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนา การเรียน และ เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541  จึงประกาศรับสมัครนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Asia University, Aoyama Gakuin University, Kanazawa University, Naruto University of Education, Ryukoku University, Tokyo University of Foreign Studies และYamaguchi Universityจำนวน 21 ทุน โดยมีรายละเอียดทุนดังแนบ  

      ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.swu.ac.th หรือ http://ird.oop.swu.ac.th เลือกหัวข้อ scholarship และให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

update ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

..................................................................................................................................................................................